Projektekonomi

Bidragskalkylering

 • Ett projekt är en investering som skall bidra till en verksamhets utveckling och lönsamhet.
 • Ett internt projekt skall hela nyttan hämtas hem inom den egna organisationen.
 • Ettprojekt som utförs åt externa skall vara lönsamt får båda parter.
 • Skilj på direkta kostnader och indirekta kostnader.
 • Skilj på projektkostnader och produktkostnader.
 • Bidragskalkylera!
 • Vilka särkostnader uppstår?
 • Vilka samkostnader är redan tagna?
 • Vilka särintäkter uppstår?
 • Välj det alternativ som ger det största täckningsbidraget.
 • Särintäkt -särkostnad = täckningsbidrag.
 • Det finns alltid ett visst mått av osäkerhet i kalkylering såsom förändring av räntor, timkostnader, förseningar.

Crashing i händelse av tidsbrist

 • I det fall den kritiska tidslinjen är för lång och det därför inte går att genomföra projektet, kan man korta ner varaktigheten hos några aktiviteter.
 • Detta kallas för crashing
 • Identifiera vilka aktiviteter på den kritiska linjen som kostar minst att korta ned